Toronto District School Board
Skip to main content
Toronto District School Board
Icon - Find Your School  Find Your School|New to Canada|Policies|Media
About Us|Staff|Employment|Leadership|Contact Us
Translate
Close Window X

Google Translate Limitations Disclaimer

The electronic translation service on the Toronto District School Board website is hosted by Google Translate, a third party service. The TDSB does not guarantee or warrant the reliability, accuracy or completeness of any translated information.

The quality of the translation will vary in some of the languages offered by Google. Google Translate is a free service and currently offers translation in over 100 languages, but does not capture all languages or dialects.

The basic translation goal is to capture the general intention of the original English material. Before you act on translated information, we encourage you to confirm any facts that are important to you or may affect any decisions you make.

The Toronto District School Board is committed to equity and community engagement, and by providing this tool, we are making our information more accessible to families whose first language is not English.

Google Translate Frequently Asked Questions

Soomaali

Ku bilaw kaydka waxbarashada sare ee ilmahaaga lacag bilaash ah oo kaaga timaad Dawladda Kanada!

 

Furo xisaabta Qorshaha Kaydka Waxbarashada la Diiwaagaliyey ee BILAA-FII, TABARUC EBER AH oo dalbo Boondka Barashda Kanada. Boondka Barashda Kanada waa deeq ka timaad Dawladda Kanada si loo caawiyo bilaabista xisaabta kaydka waxbarashdaa ee carruurta mutaystay kaasi oo gaadhaya $2,000.

 

Ayaa mutaystay Boondka Barashda Kanada?

  • Ilmaha dhashay 2004 ama kadib; OO
  • Qoysku helaan Kabka Dheeta Qaranka ee Ilmaha (NCBS)

 

"Ku Bilaw RESP-gayga BILAASHKA AH" onlayn si aad u dhammaystirto dalabkaaga maanta.

 

Haddii aad u qalanto, waxaad u baahan tahayba inaad bilawdo waa:
  • Lambarka Caymiska Bulshada (SIN), magaca iyo taariikhda dhalashada ilmaha tani u sugnaatay
  • SIN-ka Waalidka/Wakiilka iyo macluumaadka la-xidhiidhka

SmartSAVER waxay siin doontaa $25.00 TDSB dalab kasta oo mutaystay. Maalgalinahan waxa loo isticmaali doonaa xoojinta tiknoolajiga fasalka dhexdiisa.

Our Mission
To enable all students to reach high levels of achievement and well-being
and to acquire the knowledge, skills
and values they need to become responsible, contributing members of
a democratic and sustainable society.
© 2014 Toronto District School Board  |  Terms of Use  |  Privacy   |  CASL